ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกาารสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง   |  ชุดทักษะส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   |  เอกสารประกอบการสัมมนาแลกอปลี่ยนผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตปี2558
 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2008
 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
เลขที่ 131 ถ.ช่างหล่อ
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-3675
โทรสาร 0-5320-3676
ติดต่อเราได้ที่: info@mhc10.net,
mhcr10@yahoo.com
----------------------------
Mental Health Center
131 CHANGLO ROAD, HAIYA,
MUANG DISTRICT,
CHIANGMAI, THAILAND 50100
Tel. 0-5320-3675
Fax 0-5320-3676

Contact Us: info@mhc10.net,
mhcr10@yahoo.com

 
© 2013, Mental Health Center
 
 ศูนย์สุขภาพจิคที่ 10 ร่วมจัดนิทรรศการ "วันเอดส์โลก"

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลสารภีและโรงเรียนสารภีวิทยาคม  จัดนิทรรศการ "วันเอดส์โลก" วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนสารภีวิทยาคม อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้  ภายในงานมีนักวิชาการฯ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้ความรู้ในหัวข้อ "อึก ฮึด สู้" ทำแบบประเมิน RQ และแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต

อ่านต่อบทความทั้งหมด วันที่โพสต์ี่ : 18/01/53
  จำนวนผู้อ่าน : 1166 คน